Historie van de Beverkoog

De doelstelling van Park- en Centrummanagement Alkmaar (PCMA) is:

Het creëren van toegevoegde waarde op de bedrijventerreinen Beverkoog, Boekelermeer en Overdie in Alkmaar voor de belangrijkste stakeholders, zijnde de ondernemers/vastgoedeigenaren, de gebruikers en de gemeente.

Dit doen we door:

* Het uitvoeren van collectieve taken w.o.:
* Terreinbeveiliging
* Bebording
* Beheer KVO – trajecten
* Onderhoud groen (beheer kwaliteit)
* Het collectief uitvoeren van taken gericht op individuele bedrijven, o.a.:
* Beveiliging van de panden
*Terreinonderhoud en Winterpakket
* Bemiddeling Energielevering, groen en goedkoop

De opbrengst hiervan is:
– Waardebehoud / verbetering vastgoed
– Voorkomen van achteruitgang / inhaalinvesteringen, nieuwe revitaliseringen
– Economisch vitale bedrijventerreinen met een prima vestigingsklimaat
– Hoge tevredenheid van de ondernemers

Dit alles kan alleen worden gerealiseerd en behouden als vastgoedeigenaren, gebruikers en gemeente binnen Parkmanagement blijven samenwerken.

Wij doen dit vanuit de visie dat PCMA, in samenwerking met alle stakeholders, zorgt voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat op de Alkmaarse bedrijventerreinen;

en vanuit de missie dat PCMA, door het nastreven van een hoog dienstverlenend gehalte voor de stakeholders, een positieve bijdrage levert aan een optimaal vestigings- en ondernemingsklimaat.

Speerpunten daarbij zijn kwaliteit, veiligheid, bereikbaarheid en aantrekkingskracht voor gevestigde en nieuwe bedrijven.

Voor bedrijventerrein Beverkoog is parkmanager Pieter Veeter het vaste aanspreekpunt. Hij is bereikbaar op 06-31687195 of pieter@pcmalkmaar.nl.